Uchwała w sprawie upoważnienia ministra rozwoju do przyjmowania zmian w programach służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia ministra rozwoju do przyjmowania zmian w programach służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, przedłożoną przez ministra rozwoju.


Przyjęto rozwiązania, które przyspieszą i uproszczą realizację krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków polityki spójności.

Minister rozwoju będzie mógł dokonywać zmian w programach operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności. Chodzi o Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna.

Zmiany mają dotyczyć tych elementów programów, na które nie będzie wymagana decyzja Komisji Europejskiej. Chodzi o zmiany w obszarach, o których mowa w rozporządzeniu unijnym nr 1303/2013, czyli np.:

  • wykaz dużych projektów zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2020;
  • wykaz obszarów najbardziej dotkniętych ubóstwem, poważnymi i trwale niekorzystnymi warunkami naturalnymi lub demograficznymi oraz grup najbardziej zagrożonych dyskryminacją, ze wskazaniem jak dany program wychodzi naprzeciw ich potrzebom;
  • identyfikacja instytucji zaangażowanych w realizację programu;
  • wskazanie mechanizmów zapewniających koordynację między funduszami polityki spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR), a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), z uwzględnieniem zapisów określonych we Wspólnych Ramach Strategicznych (WRS);
  • redukcja obciążeń administracyjnych beneficjentów;
  • opis konkretnych przedsięwzięć wymagających uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, a także opis przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – podczas opracowania i wdrażania programu operacyjnego.

Pozostałe zmiany w programach operacyjnych, wymagające decyzji Komisji Europejskiej, takie jak np. zmiany w Palnie Finansowym, cele szczegółowe w osiach priorytetowych, opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego czy lista wskaźników rezultatu strategicznego – podlegają zwykłej procedurze przyjęcia przez Radę Ministrów, która obejmuje również proces uzgodnień międzyresortowych. Wszelkie zmiany w programach operacyjnych wymagają akceptacji komitetów operacyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zobacz także