Uchwała w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez ministra obrony narodowej.


Umowa tworzy podstawy prawne do funkcjonowania w Polsce 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB).

Batalion stanowi element Struktury Dowodzenia NATO. Polska jest jednym z nowych państw NATO, na terytorium którego mieści się tak ważny element wsparcia dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ma to znaczenie polityczne, operacyjne i istotnie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa naszego kraju.

Dowództwo 3NSB funkcjonuje w Bydgoszczy od 2010 r., znajduje się tam także kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilny moduł łączności (DCM A).

Lokalizacja batalionu w Polsce umożliwia naszym żołnierzom służącym w 3NSB dostęp do najnowszych technologii teleinformatycznych, stwarza warunki do wykształcenia specjalistów w zakresie łączności, informatyki, logistyki i planowania.

Głównym zadaniem 3NSB jest zabezpieczenie systemu łączności na potrzeby wspólnych działań obronnych NATO. Batalion stanowi element wsparcia dla operacji natowskich, a także ćwiczeń i treningów organizowanych w ramach Organizacji Traktatu  Północnoatlantyckiego.

Obecnie batalion działa na terenie Polski na podstawie umowy NATO SOFA i tzw. Protokołu Paryskiego. Dokumenty te wyznaczają jedynie podstawy i ogólne ramy funkcjonowania jednostek natowskich w Polsce. Dlatego konieczne jest zawarcie szczegółowej umowy, która określi zasady działania 3NSB w naszym kraju. Zawarcie takiej umowy między polskim rządem a SHAPE, stanowi niezbędny warunek do określenia statusu prawnego i zakresu wsparcia 3NSB.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także