Uchwała w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych.


Rząd wyraził zgodę na podpisanie Traktatu z Lizbony. Dokument zakładający reformę Unii Europejskiej ma zostać podpisany 13 grudnia br. przez wszystkie państwa członkowskie. Termin wejścia w życie jego postanowień przewidziano na 1 stycznia 2009 r. 

Kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej przejmie Unia Europejska. Traktat z Lizbony, nazywany również Traktatem Rewizyjnym, nadaje Unii jednolitą osobowość prawną, przy czym – zgodnie z polskimi postulatami – ma ona charakter przybliżający ją do osobowości prawnej organizacji międzynarodowej.

Traktat przewiduje wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych państw członkowskich. Będą one włączane w proces monitorowania działań dotyczących wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a każdy projekt aktu prawodawczego będzie podlegać ich ocenie. Jeżeli chodzi o zmiany instytucjonalne, Traktat Rewizyjny zakłada utworzenie funkcji stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, który będzie wybierany na kadencję trwającą 2,5 roku. Zmianie ma ulec także system prezydencji. Przewodnictwo w Radzie Europejskiej będzie trwało 18 miesięcy i ma być sprawowane przez trzy państwa. Każde z nich będzie przewodniczyć Radzie przez 6 miesięcy, pozostałe dwa państwa mają natomiast w tym czasie pełnić funkcje wspierające.

Od 2014 r. zmniejszy się liczba członków Komisji Europejskiej. Obecnie jest ich 27, a ma być 18. Powołany zostanie wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Dokument zakłada także zmiany dotyczące mechanizmu decyzyjnego Rady. Zgodnie z ustaleniami konferencji międzyrządowej, będzie on funkcjonował w następujący sposób:

  • od wejścia w życie Traktatu do 31 października 2014 r. decyzje będą zapadały zgodnie z „nicejskim” systemem liczenia głosów,
  • od 1 listopada 2014 r. do 31 marca 2017 r. głosy będą liczone w tzw. systemie podwójnej większości, z zachowaniem możliwości zastosowania systemu „nicejskiego”,
  • od 1 kwietnia 2017 r. wyłącznie w systemie podwójnej większości, który oznacza, że decyzja zostanie podjęta w wyniku uzyskania głosów co najmniej 55 proc. członków Rady, jednak nie mniej niż 15 z nich, reprezentujących państwa członkowskie, których liczba ludności stanowi co najmniej 65 proc. ogółu mieszkańców UE.

Po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego przez Polskę stanie się on częścią polskiego porządku prawnego. Udział naszego kraju we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony umocni nasze bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, a polski przemysł obronny zyska możliwość uczestnictwa we wspólnych programach badawczych i szybkim rozwoju technologicznym.


Zobacz także