Uchwała w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, przedłożoną przez ministra administracji i cyfryzacji.


Od 1 września 2014 r. nie będzie realizowany „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Zadania inwestycyjne wynikające z programu (rozpoczęte i niezakończone) będą kontynuowane w 2014 r. i 2015 r. – pod warunkiem ich ujęcia w zatwierdzonym przez rząd przejściowym dokumencie strategicznym dla obszaru dorzecza Wisły (Masterplanie).

Opracowanie uchwały, która znosi „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” ma związek z zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową oraz zaleceniem Komisji dotyczącym rezygnacji z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej. Niezbędne też było uwzględnienie uchwały Rady Ministrów z 2 lipca 2013 r. w sprawie „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”. 


Zobacz także