Uchwała w sprawie sprzeciwu Rzeczypospolitej Polskiej wobec zastrzeżenia Stanów Zjednoczonych Ameryki złożonego do „Protokołu w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających (Protokół III) do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych

Uchwała w sprawie sprzeciwu Rzeczypospolitej Polskiej wobec zastrzeżenia Stanów Zjednoczonych Ameryki złożonego do „Protokołu w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających (Protokół III) do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Konwencja CCW) wraz z Protokołem I, II i III, sporządzonej w Genewie 10 października 1980 r.”, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych.


Rząd zgadza się na złożenie sprzeciwu wobec zastrzeżenia zgłoszonego przez USA w sprawie zakazu użycia broni zapalających w stosunku do obiektów wojskowych rozmieszczonych w rejonie skupienia osób cywilnych.

Art. 2 ust. 2 i 3 Protokołu III różnicuje zakaz użycia broni zapalających. Natomiast zastrzeżenie USA nie dokonuje podziału na atak za pomocą lotniczych broni zapalających oraz za pomocą broni zapalających innych niż lotnicze. Oznacza to dopuszczenie możliwości ataku na obiekty wojskowe rozmieszczone w rejonach skupienia osób cywilnych za pomocą każdego rodzaju broni zapalających, czego protokół III zakazuje. USA zastrzegają sobie też prawo wykorzystania takich broni, gdy ich użycie spowoduje mniej ofiar lub mniej strat niż zastosowanie alternatywnych rodzajów uzbrojenia. Prawo użycia broni zapalających zależałoby od decyzji dowódcy wojskowego lub osoby odpowiedzialnej za planowanie, autoryzowanie oraz wykonywanie działań wojskowych. Decyzja taka byłaby oceniana jedynie na podstawie dokonanej przez tę osobę analizy informacji.

Należy stwierdzić, że w praktyce wojennej oznaczałoby to niebezpieczeństwo podejmowania wielu błędnych decyzji, a co za tym idzie powodowanie ofiar wśród ludności cywilnej, nadmierne cierpienia oraz duże straty materialne.

Ponadto, zgłaszając ww. zastrzeżenie, USA dokonały wykładni, która jest sprzeczna z celem Konwencji CCE i Protokołu III. Zgodnie z prawodawstwem międzynarodowym, prawo doboru metod i środków prowadzenia wojny nie jest nieograniczone, a ludność cywilna podlega szczególnej ochronie podczas konfliktu zbrojnego. Prawo międzynarodowe zakazuje także używania takich broni, które powodują zbędne szkody lub nadmierne cierpienia.
Dlatego, w wyniku zgłoszenia przez USA zastrzeżenia, zakres ochrony ludności cywilnej przewidziany w Protokole III ulega znacznemu ograniczeniu i prowadzi do możliwości łamania nie tylko jego postanowień, ale podstawowych norm prawa międzynarodowego.

Trzeba też podkreślić, że wprawdzie państwa Unii Europejskiej nie wypracowały wspólnego stanowiska w tej sprawie, to jednak niektóre złożyły deklarację zgłoszenia sprzeciwu do zastrzeżenia USA. Są wśród nich m.in.: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zobacz także