Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten okres –  oba dokumenty przedłożył minister rozwoju i finansów.


Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 314.683.570 tys. zł i były wyższe
o 875.044 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 r., tj.
o 0,3 proc. Na wyższe niż przewidywane wykonanie dochodów wpłynęły, przede wszystkim większe wpływy z podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, znaczenie miała także wyższa wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 360.843.115 tys. zł (w tym 750.333 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w 2017 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego) i były niższe o 7.705.411 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na 2016 r., tj. o 2,1 proc. Niższe niż planowano wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków dotyczących dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 46.159.544 tys. zł. W stosunku do ustalonego
w ustawie budżetowej na 2016 r. nieprzekraczalnego poziomu 54.740.000 tys. zł był on niższy o 8.580.456 tys. zł, tj. o 15,7 proc.

Produkt Krajowy Brutto

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło ok. 0,7 proc. i było niższe od tego z lat 2014-2015 (ok. 0,9 proc.). W ciągu roku dynamika PKB charakteryzowała się stosunkowo dużą zmiennością. Wyniki gospodarki polskiej w IV kw. 2016 r. wskazują na wyraźną poprawę dynamiki aktywności gospodarczej w końcu roku. W całym 2016 r. PKB zwiększył się realnie o 2,7 proc., czyli mniej od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, choć jego dynamika była niższa niż rok wcześniej, ze względu na spadek inwestycji. Nieznacznie dodatni (0,3 pkt. proc.) wkład do wzrostu PKB miał eksport netto. PKB w ujęciu nominalnym wyniósł 1.851,2 mld zł i był o 2,9 proc. wyższy niż w 2015 r.

Poprawa sytuacji na rynku pracy, niska dynamika cen konsumpcyjnych oraz realizacja programu „Rodzina 500 plus” w połączeniu z dobrymi nastrojami konsumentów, znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej. Tempo wzrostu spożycia prywatnego w 2016 r. wyniosło 3,8 proc. (wobec 3 proc. w 2015 r. i 3,7 proc.  zakładanych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r.) i był to najlepszy wynik od 2008 r.

Rynek pracy

Na koniec 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 228 tys. (tj.
o 14,6 proc.) w porównaniu z poziomem sprzed roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniosła 8,3 proc., tj. była niższa o 1,4 pkt. proc. niż pod koniec 2015 r.,
a także niższa od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (9,7 proc.).

Inflacja

Przez większą część 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywały się poniżej poziomów sprzed roku. Deflacja w ujęciu rocznym zakończyła się w listopadzie,
a średnio w całym 2016 r. ceny konsumpcyjne były o 0,6 proc. niższe w porównaniu do 2015 r. i wyraźnie niższe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (przewidującej wzrost cen o 1,7 proc.). Kształtowanie się cen konsumpcyjnych
w Polsce było w znacznym stopniu efektem sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych i rolnych.

Bilans płatniczy

Łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7 proc. W efekcie deficyt całego rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego obniżył się do 0,3 proc. PKB z 0,6 proc. PKB w roku wcześniejszym, co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90. Dane okazały się lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (-1,5 proc. PKB).

 


Zobacz także