Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Przyjęła również sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres, oba dokumenty przedłożył minister finansów.


W 2014 r. budżet państwa zrealizował: dochody – 283,5 mld zł, wydatki 312,5 mld zł, deficyt wyniósł – 29,0 mld zł.

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0,0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

Głównym celem fiskalnym na 2014 r. pozostawało zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób, który nie zagrażałby średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Wysiłki podjęte w celu ograniczenia nierównowagi finansów publicznych zaowocowały przyjęciem przez Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej rekomendacji zakończenia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu na rok przed ostatecznym terminem. Podstawą do zakończenia procedury nadmiernego deficytu były dane przekazane przez Polskę w ramach wiosennej notyfikacji fiskalnej, zgodnie z którymi deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. został redukowany aż o 0,8 pkt. proc. do 3,2 proc. PKB, czyli do poziomu bliskiego 3 proc. PKB. Oznacza to, że w ocenie Komisji Europejskiej Polska w sposób trwały ograniczyła nadmierny deficyt.

Dochody budżetu państwa

W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody budżetu na kwotę 277.782.224 tys. zł. Ostatecznie wyniosły one 283.542.707 tys. zł, czyli były wyższe o 5.760.483 tys. zł, tj. o 2,1 proc. Wyższe wykonanie dochodów było związane przede wszystkim z większymi wpływami z podatku od towarów i usług.

Dochody podatkowe w ustawie budżetowej oszacowano na 247.980.007 tys. zł, natomiast wykonanie było wyższe i wyniosło 254.780.985 tys. zł.

Wpływy z VAT były planowane na poziomie 115.700.000 tys. tys. zł, podczas gdy ich realizacja była wyższa o 8.562.243 tys. zł (tj. o 7,4 proc.) i wyniosła 124.262.243 tys. zł. Wpływy z akcyzy wyniosły 61.570.439 tys. zł i były porównywalne do kwoty zaplanowanej w ustawie – czyli 62.080.000 tys. zł. Uzyskano środki z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 23.266.188 tys. zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 43.021. 971 tys., było to zbliżone do wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej (odpowiednio 23.250.000 tys. zł i 43.700.000 tys. zł).

Dochody niepodatkowe prognozowane były na poziomie 28.148.107 tys. zł, natomiast wykonanie było niższe i wyniosło 27.231.861 tys. zł.

Wydatki budżetu państwa

W ustawie na 2014 r. wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 325.287.369 tys. zł Jednak osiągnęły one poziom 312.519.527 tys. zł, czyli były niższe o 12.767.842 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie (tj. o 3,9 proc.). Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 4.512.623 tys. zł, co stanowiło 35,3 proc. kwoty niewykonanych wydatków ogółem. Największy kwotowo spadek wydatków (w stosunku do 2013 r.) wystąpił w grupie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, natomiast największe wzrosty zrealizowanych wydatków miały miejsce w grupach: wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych. Największy udział w wydatkach stanowiły dotacje i subwencje – 48,7 proc.

Realizacja zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, pozwoliła na obniżenie w 2014 r. udziału wydatków budżetu państwa w faktycznym PKB, przy jednoczesnej realizacji wielu istotnych zaplanowanych działań oraz nowych zamierzeń, z których do najważniejszych należy zaliczyć:

 • finansowanie ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • umożliwienie rodzicom skorzystania z płatnego urlopu przez jeden rok oraz umożliwienie, w większym niż dotychczas stopniu, dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem;
 • udzielenie wsparcia rodzinom wielodzietnym przez przyznawanie Karty Dużej Rodziny rodzinom z co najmniej trójką dzieci;
 • udzielenie wsparcia rodzinom z osobą niepełnosprawną przez dodatkową pomoc finansową w wysokości 200 zł w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • wdrożenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • sfinansowanie zadań związanych z wprowadzeniem tzw. „darmowego podręcznika”;
 • wdrożenie drugiego etapu poprawy płac pracowników szkół wyższych;
 • uruchomienie w 2014 r. programu „Mieszkanie dla Młodych”;
 • dalszą modernizację Sił Zbrojnych RP;
 • kontynuację zadań w zakresie modernizacji infrastruktury, w szczególności transportu drogowego i kolejowego.

Deficyt budżetu państwa

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę większą niż 47.505.145 tys. zł. Ostatecznie wyniósł on 28.976.820 tys. zł, czyli był niższy o 18.528.325 tys. zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.).

Deficyt środków europejskich

W 2014 r. dochody budżetu środków europejskich ustalono na 77.957.123 tys. zł (wykonano 68.088.403 tys. zł), wydatki zaplanowano na 78.348.825 tys. zł (zrealizowano 68.405.654 tys. zł), deficyt oszacowano na 391.702 tys. zł (ostatecznie wyniósł 317.251 tys. zł).


Zobacz także