Uchwała w sprawie sprawozdana z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedłożona przez ministra finansów

Uchwała w sprawie sprawozdana z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedłożona przez ministra finansów.


Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące wykonania budżetu państwa za ubiegły rok zamykające się:

• dochodami budżetu państwa  - 277.557.221 tys. zł;

• wydatkami budżetu państwa - 302.681.609 tys. zł;

• deficytem budżetu państwa  - 25.124.388 tys. zł;

• dochodami budżetu środków europejskich - 48.590.638 tys. zł;

• wydatkami budżetu środków europejskich - 60.829.662 tys. zł;

• deficytem budżetu środków europejskich - 12.239.024 tys. zł;

• rozchodami w kwocie 774.887.085 tys. zł, które wynikają z:
- spłat krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 82.239.254 tys. zł,
- wykupu bonów skarbowych - 33.394.950 tys. zł,
- spłat zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 6.351.642  tys. zł,
- udzielonych pożyczek krajowych i zagranicznych -  5.160.193 tys. zł,
- zarządzania płynnością sektora publicznego - 579.557.023 tys. zł,
- pozostałych rozchodów -  62.965.121 tys. zł,
- środków przechodzących na rok 2012 - 5.218.906 tys. zł;

• przychodami stanowiącymi źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa w kwocie  812.250.497 tys. zł, z tego:
- środki pozostające na rachunku budżetu państwa na 31 grudnia 2010 r. -  9.830.356 tys. zł,
- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych krajowych i zagranicznych - 142.685.650 tys. zł,
- przychody z prywatyzacji - 13.058.788 tys. zł,
- przychody z tytułu kredytów oraz pożyczek krajowych i zagranicznych - 9.177.447 tys. zł,
- przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego - 604.057.104 tys. zł,
- przychody z innych tytułów - 33.441.152 tys. zł.

Dochody budżetu państwa w 2011 r. były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB  zwiększyła się do 18,2 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z 2010 r. W 2011 r. dynamika nominalna dochodów budżetu państwa, zarówno ze źródeł podatkowych jak i niepodatkowych była wyższa niż dynamika nominalna PKB, co spowodowało wzrost relacji dochodów budżetu państwa do PKB. Wynikało to z efektu podwyższenia o 1 pkt. proc. podatku VAT (przy równoczesnym jego zmniejszeniu z 7 do 5 proc. na podstawowe artykuły żywnościowe), wysokich wpływów z podatku CIT (realnie były one wyższe o 9,5 proc., a nominalnie o 14,2 proc. w stosunku do 2010 r.) zrealizowania wyższych dochodów niepodatkowych o 31,7 proc. w stosunku do 2010 r. W 2011 r. dochody z podatku (w porównaniu z 2010 r.) z VAT były wyższe o 12 proc. (120.831.951 tys. zł), z PIT - niższe o 0,3  proc. (38.074.916 tys. zł) w stosunku do prognozy budżetowej. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 57.963.709 tys. zł i stanowiły 98,7 proc. prognozy budżetowej.

Wydatki budżetu państwa były niższe od zaplanowanych o ok. 3,4 proc. Wśród wydatków, które zrealizowano w najniższym stopniu w porównaniu do planu po zmianach, były przede wszystkim środki przeznaczone na: współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, pokrycie kosztów obsługi długu publicznego (krajowego i zagranicznego), wydatki majątkowe i bieżące.

Deficyt budżetu państwa był niższy o 37,5 proc. w stosunku do planowanych w ustawie ok. 40 mld zł. Należy podkreślić, że finansowanie potrzeb pożyczkowych przebiegało w zmiennych i niepewnych warunkach na międzynarodowych rynkach finansowych. Były one kształtowane przez kryzys zadłużeniowy w strefie euro i działania na rzecz jego rozwiązania. Istotny wpływ na sytuację na rynkach miało także obniżenie ratingu USA.

W „Kierunkach prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2011 r.” zaplanowano przychody z prywatyzacji w wysokości 15 mld zł. Ten cel udało się zrealizować w 87,06 proc., czyli przychody wyniosły ok. 13 mld zł.

Pod koniec 2011 r. państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł 815.341,5 mln zł, co oznacza zwiększenie o 9,0 proc. w stosunku do 2010 r. W relacji do PKB był to wzrost z 52,8 do 53,5 proc. w 2011 r., to jednak drugi próg ostrożnościowy (55 proc.) nie został przekroczony. W PDP dominującą pozycję stanowi dług Skarbu Państwa - 91,7 proc. Na koniec ub.r. osiągnął on 771.127,5 mln zł, czyli zwiększył się o 9,9 proc., a w relacji do PKB wzrósł z 49,6 do 50,6 proc. Główne czynniki przyrostu długu Skarbu Państwa w 2011 r. stanowiły: finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (26,7 mld zł) i osłabienie w II połowie roku kursu złotego wobec walut, w których nominowany jest ten dług (wzrost długu o 28,6 mld zł).

Deficyt sektora finansów publicznych, zmniejszył się w stosunku do 2010 r., i spadł z 6 do 3,7 proc. PKB, czyli z 85.105,6 do 55.879,1 mln zł. Największy wpływ na poprawę sytuacji sektora finansów publicznych miały dobre wyniki budżetu państwa.

W 2011 r. - mimo pogarszających się warunków zewnętrznych, chwiejności na rynkach finansowych i zapoczątkowania konsolidacji fiskalnej - wzrost PKB utrzymał się na poziomie 4,3 proc. Tempo wzrostu PKB było wyższe niż prognozowane do ustawy budżetowej na 2011 r. (3,5 proc.). Wartość PKB w cenach bieżących wyniosła 1.524,7 mld zł wobec 1.496,3 mld zł prognozowanego w ustawie.

Według GUS, średnioroczna inflacja w 2011 r. wyniosła 4,3 proc., wobec 2,3 proc. prognozowanych w ustawie. We wszystkich miesiącach roczna dynamika inflacji kształtowała się powyżej celu inflacyjnego, tj. powyżej 2,5 proc.
Rada Ministrów zobowiązana jest przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.


Zobacz także