Uchwała w sprawie rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” i wydała rozporządzenie w sprawie warunków realizacji rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych” – dokumenty przedłożone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


Program „Studia dla wybitnych” zapewni szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie.

Zdobywanie międzynarodowego doświadczenia i uzupełnianie wiedzy w prestiżowych zagranicznych uczelniach pozwoli uzdolnionym studentom, dla których jedyną przeszkodą w jej zdobywaniu jest sytuacja materialna, rozwinąć potencjał intelektualny i po powrocie do Polski wykorzystać zdobyte umiejętności do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że młodzi, zdolni Polacy będą mieli możliwość studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych. 

Program będzie realizowany w latach 2016-2025. Przewiduje się, że w tym okresie skorzysta z niego ok. 700 studentów, co wynika z założenia, że w latach 2016-2022 do programu będzie przystępowało do 100 studentów rocznie. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017 i obejmie ok. 100 studentów.

Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 336 538 tys. zł.

Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i absolwenci studiów pierwszego stopnia (posiadający licencjat).

Listę zagranicznych uczelni wybranych do programu będzie ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie najnowszego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata, publikowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Na listę trafią uczelnie, które znajdują się na piętnastu najwyższych pozycjach tego rankingu i na dziesięciu najwyższych pozycjach każdej z pięciu list branżowych tego rankingu.

Osoba, która podejmie studia za granicą, będzie mogła otrzymać z programu fundusze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, dwóch przejazdów w ciągu roku akademickiego do kraju studiowania i z powrotem, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczestnik programu będzie musiał informować ministra o okolicznościach mających wpływ na prawo do pomocy finansowej i obowiązek jej zwrotu.

Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, np. gdy studia nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, gdy w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracuje w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ma dotyczyć także tych, którzy ukończą w Polsce studia doktoranckie. Ponadto, uczestnik programu nie będzie musiał zwracać pomocy, jeśli nie podejmie lub nie ukończy studiów – z przyczyn od niego niezależnych.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, w terminie do 31 października każdego roku, będzie udostępniał na stronie BIP resortu i w siedzibie ministerstwa, ogłoszenie o naborze kandydatów do programu. W ogłoszeniu minister określi wzór wniosku o zakwalifikowanie do programu, termin i miejsce jego składania, a także aktualną w danym roku listę zagranicznych uczelni zakwalifikowanych do programu. Ocenę formalną wniosków przeprowadzi minister, a merytoryczną – Kapituła Programu (będzie to 25 przedstawicieli środowiska naukowego powołanych przez premiera na wniosek ministra). Kapituła Programu, po przeprowadzeniu oceny kandydatów, sporządzi listę rankingową kandydatów, którą wraz z dokumentami, przekaże ministrowi. Pomoc finansową będzie przyznawał minister, na podstawie listy rankingowej kandydatów, po dokonaniu kalkulacji kosztów studiów, aż do wyczerpania środków w danym roku.

Uchwała i rozporządzenie, określające szczegółowe warunki realizacji programu „Studia dla wybitnych”, wchodzą w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.


Zobacz także