Uchwała w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019–2021 wraz z rozporządzeniem – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.


Rząd ustanowił program wspierający dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak powódź czy huragan. Szacuje się, że z programu skorzysta ok. 2 tys. dzieci i uczniów.

Wsparcie będzie polegało na:

  • wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów –  w wysokości 500  lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

Podstawą do udzielenia wsparcia będzie przyznanie rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych –
w wysokości powyżej 3 tys. zł. Pomoc będzie udzielona również dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Program będzie obowiązywał w latach 2019–2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł (po 5 mln zł w każdym roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

 


Zobacz także