Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.


Zmiany w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przewidują wsparcie przedsięwzięć służących realizacji programu Dostępność Plus, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych – organizacyjnych oraz infrastrukturalnych – utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym.

Zaproponowane zmiany w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus. Przykładowo będą to takie działania jak: Budynki bez barier, 100 placówek służby zdrowia bez barier, Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne. W sumie w programie operacyjnym zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

Ponadto, zmiany w programie operacyjnym realizują decyzję Komisji Europejskiej o przesunięciu alokacji w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” z 2020 r. na 2018 r.


Zobacz także