Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Strategia będzie realizowana w latach 2012-2020. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, a także efektywne wykorzystanie ich zasobów oraz potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Zadania ujęte w Strategii będą finansowane ze środków krajowych i wspólnotowych.

Cel główny będzie realizowany przez pięć celów szczegółowych, które będą realizowane na podstawie pięciu kluczowych zagadnień:
  •  wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
  • bezpieczeństwo żywnościowe;
  • wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
  • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
Celom szczegółowym zostały przypisane priorytety, a priorytetom kierunki interwencji.

W dokumencie położono nacisk na postrzeganie obszarów wiejskich przez pryzmat znajdujących się tam zasobów, które stanowią cenne i niepowtarzalne uzupełnienie zasobów zgromadzonych na obszarach miejskich. Podkreślona jest też wielofunkcyjność obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. Zaprezentowana wizja rozwoju terenów wiejskich powinna znaleźć odzwierciedlenie w celach i priorytetach pozostałych strategii rozwoju.

Potencjał obszarów wiejskich rozpatrywany jest w strategii w kontekście zasobów kapitału ludzkiego, zasobów materialnych służących funkcjom społecznym i ekonomicznym, wartości środowiskowych (w tym przyrodniczych i krajobrazowych) oraz zasobów niematerialnych, m.in. tradycji i kultury. Takie podejście jest spójne z coraz powszechniejszą w Europie ideą postrzegania obszarów wiejskich jako dostarczyciela dóbr publicznych.

Znaczna część działań wskazanych w strategii, wspierających rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa, zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybackiej).

Budżet Strategii będzie wskazany w „Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju”, w której zostaną również ujęte wydatki rozwojowe na realizację pozostałych ośmiu zintegrowanych strategii rozwoju. Blisko 31 proc. całkowitego budżetu strategii będą stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na realizację krajowych polityk, pozostałą część stanowią środki wydatkowane w ramach polityk unijnych (48 proc.), środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (11 proc.) i środki prywatne (10 proc. - w tym m.in. wkład własny beneficjentów polityk unijnych).

Powodzenie realizacji zakładanych celów będzie w dużej mierze uzależnione również od kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dostosowania oferty banków i innych instytucji finansowych do procesów służących podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich.

Ze względu na interdyscyplinarność działań zaprojektowanych strategii, w jej wdrażanie, obok MRiRW, będą zaangażowane również inne resorty, jednostki administracji samorządowej, Lokalne Grupy Działania (LGD) i inne podmioty, które odpowiadają za realizację regionalnych lub lokalnych strategii rozwoju.

Zobacz także