Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” wraz ze „Wspólną deklaracją na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa”

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” wraz ze „Wspólną deklaracją na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa” – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa jest konieczny do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego kraju, co jest priorytetowym zadaniem rządu.

W wykonaniu tego zadania pomoże realizacja „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”. W dokumencie przedstawiono pogłębioną analizę możliwości rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w wymiarze regionalnym, co umożliwiło określenie kluczowych kierunków ich rozwoju do 2030 r.

  • Celem głównym strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.
  • Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

- zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej,

- poprawę jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska,

- rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

  • Planowane działania dotyczą wszystkich gospodarstw rolnych i rybackich oraz wszystkich obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ich różnych potrzeb rozwojowych.
  • W planowanych działaniach do 2030 r. przewidziano:

- utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne;

- wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych;

- większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dziękirozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów;

- budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich tradycji, a także dostosowanie produktów rolno-spożywczych do zmieniających się wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną);

- dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej żywności;

- tworzenie warunków do większej mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających z powstawania nowych sektorów gospodarki, np. biogospodarki;

- prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz dostosowanie sektora rolno-spożywczego do zmian klimatu (np. chodzi o zmianę technologii upraw, wdrożenie programu małej retencji).

  • Projektowane działania finansowane będą ze środków krajowych (budżetowych i samorządowych), prywatnych oraz europejskich (głównie ze Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i polityki spójności).
  • Dokument jest spójny ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” oraz uwzględnia cele rozwojowe przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim. Jednocześnie przestanie obowiązywać uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020.


Zobacz także