Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.


Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. Będzie to możliwe przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. 

  • Realizacja celu głównego w perspektywie 2030 r. wymaga podjęcia następujących działań:

- budowy zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej   konkurencyjnej gospodarce;

- poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;

- zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu    zbiorowego);

- poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów;

- ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko;

- poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

  • Wdrożenie tych działań wynika z potrzeby nadrobienia zaniedbań z przeszłości oraz wpisania się w nowe trendy technologiczne i gospodarcze występujące w Europie i na świecie, a także z konieczności uniknięcia pułapek rozwojowych.
  • W pierwszej kolejności wysiłki inwestycyjne będą skoncentrowane głównie na nadrobieniu zaległości infrastrukturalnych dotyczących zwiększenia dostępności transportowej w Polsce (drogi, koleje, lotniska, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe) i na zorganizowaniu podstawowej infrastruktury zintegrowanego systemu transportowego.
  • Chodzi o to, aby etapowo – do 2030 r. – możliwe było zwiększenie dostępności transportowej kraju, zapewnienie zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz poprawienie warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.
  • W dokumencie zawarto konkretne projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Założono realizację 22 projektów strategicznych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i nowych projektów, kluczowych do rozwoju systemu transportowego Polski.
  • Dokument wskazuje także na nowoczesne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie całego sektora transportowego, zmniejszające jego negatywny wpływ na środowisko i klimat, tak aby możliwe było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego kraju do 2030 r.
  • Przyjęcie tego dokumentu oznacza, że przestanie obowiązywać: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r. oraz strategia ponadregionalna „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” przyjęta przez  rząd w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.

 

 


Zobacz także