Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.


Celem projektu jest poprawa dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, które tworzą ok. ¾ polskiego PKB.

Chodzi o obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki.

 • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego przewiduje:
 1. do 2020 r. podjęcie działań poprawiających efektywność procedur administracyjnych dotyczących funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego,
 2. do 2023 r. podjęcie działań, takich jak zwiększenie: skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa; płynności rynku; efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.
 • W strategii wskazano 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz zaproponowano ich kierunkowe przezwyciężenie w postaci 90 działań.
 • Chodzi m.in. o działania zmierzające do podwyższenia poziomu oszczędności i inwestycji w Polsce oraz podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku finansowego.
 • Cele szczegółowe strategii to:
 1. zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym;
 2. zwiększenie płynności rynku;
 3. zwiększenie efektywności instytucji pośredniczących;
 4. zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce;
 5. bardziej efektywne procedury administracyjne.
 • Silniejszy, bardziej rozbudowany i efektywny rynek kapitałowy przyciągający zasoby kapitału z kraju i zagranicy powinien być kluczowym elementem długoterminowej polityki gospodarczej państwa.
 • W 2018 r. polski rynek kapitałowy został zaklasyfikowany przez międzynarodową agencję FTSE Russell do grupy rynków rozwiniętych. Jednak analiza przeprowadzona w związku z pracami nad strategią wykazała, że rynek ten ma znacznie większy potencjał rozwoju niż aktualnie osiągany.
 • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Komisją Europejską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zobacz także