Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Polska Południowa zdefiniowana została jako makroregion obejmujący dwa województwa: małopolskie i śląskie. Oba regiony stanowią zwarty przestrzennie obszar zajmujący niemal 9 proc. powierzchni Polski, zamieszkiwany przez 21 proc. ludności kraju, której praca pozwoliła na wytworzenie w 2010 r. ponad 1/5 produktu krajowego brutto Polski.

Głównym celem strategii jest uczynienie Polski Południowej nowoczesnym i atrakcyjnym regionem Europy. Prowadzić do tego mają cele szczegółowe, opierające się na potencjałach rozwojowych i współpracy województw Małopolskiego i Śląskiego:

 • Europol górnośląsko-krakowski jako obszar koncentracji innowacyjności i kreatywności, wyznaczający trendy rozwojowe i wpisujący się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich.
 • Wykorzystanie potencjałów uczelni oraz instytucji badawczych na rzecz wykreowania silnego i rozpoznawalnego centrum naukowego.
 • Wykreowanie i wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych gospodarek w oparciu o potencjał obydwu aglomeracji miejskich.
 • Tworzenie dynamicznego ośrodka kultury rozpoznawalnego wśród metropolii europejskich.
 • Tworzenie struktur, pozwalających na efektywny transfer zasobów.
 • Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych.
 • Współpraca podmiotów nakierowana na rozwijanie kapitału ludzkiego makroregionu.
 • Wspólne tworzenie sieciowych produktów łączących podmioty i obszary makroregionu.
 • Infrastrukturalne integrowanie przestrzeni województw.
 • Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi.
 • Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu.
 • Tworzenie pakietowych produktów turystycznych wykorzystujących potencjał obydwu województw.
 • Przyciąganie i organizacja wydarzeń o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
 • Kreowanie oferty inwestycyjnej.
 • Lobbing na rzecz makroregionu.

Głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie strategii mogą być: krajowe programy operacyjne (przewidziane przede wszystkim na okres programowania 2014-2020, tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich); regionalne programy operacyjne – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej; inne krajowe programy rozwoju.


Zobacz także