Uchwała w sprawie przyjęcia rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, przedłożoną przez ministra edukacji narodowej.


Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” był realizowany w latach 2008-2013. Rok 2013 był ogłoszony Rokiem Bezpiecznej Szkoły, a ideą przewodnią była zasada, że bezpieczną szkołę tworzy nie tylko dyrektor, ale także świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, uczestniczący w programach nauczyciele, zaangażowani rodzice oraz wspierające szkołę środowisko zewnętrzne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje pozarządowe. Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje ponadto jeden z kierunków polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 19 listopada 2013 r. stwierdziła, że działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty powinny być kontynuowane, a rząd przychylił się do tego dezyderatu, podejmując decyzję o wydłużeniu realizacji programu do 2016 r.

Kontynuacja programu w latach 2014-2016 pozwoli utrzymać osiągnięty już poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty. Jednym z podstawowych zadań na kolejne lata jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty. Przewiduje się, że w kolejnych latach propagowane będą postawy związane z kreowaniem zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Działania ujęte w programie mają służyć także zapobieganiu i przeciwdziałaniu powstawaniu problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz promowaniu zdrowego stylu życia.

Program zakłada:

  • Zwiększenie liczby działań zwiększających potencjał i zasoby szkół i placówek na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
  • Ustabilizowanie trendów lub zmniejszanie zakresu i nasilenia problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym:
    • zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy;
    • ustabilizowanie trendów lub zmniejszenie rozmiarów takich zachowań jak: używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienie od gier komputerowych, Internetu i hazardu;
    • podniesienie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów;
  • Zwiększenie efektywności działań dotyczących rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, związanych m.in. z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych czy doświadczeniem przemocy w rodzinie.
  • Zwiększenie zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Wprowadzenie tak szerokiego spektrum działań przyczyni się do zmniejszenia liczby zdarzeń/czynów karalnych na terenie szkoły/placówki (będzie to monitorowane poprzez statystyki policyjne), zwiększy liczbę dzieci i młodzieży prowadzących zdrowy styl życia, spowoduje ponadto wzrost aktywności szkół/placówek na rzecz bezpieczeństwa we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Działania dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym działania interwencyjne, będą prowadzone w szkołach i placówkach. Poprzedzi je diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkoły i placówki, która pozwoli zaplanować działania naprawcze służące wymiernej poprawie sytuacji w danym obszarze interwencji.

W czasie realizacji Programu będzie prowadzona ewaluacja bieżąca, której wyniki (w dalszym procesie monitorowania) będą podstawą do określenia oceny stopnia osiągania zakładanych rezultatów.

Realizację programu będzie nadzorował powołany przez ministra edukacji narodowej zespół koordynujący, w skład którego wejdą przedstawiciele: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wyznaczeni przez ww. podmioty. Zespół ten pełnić będzie także rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu na poziomie centralnym.

Na poziomie wojewódzkim zadania wynikające z Programu będą koordynować wojewodowie przy pomocy zespołów koordynujących, składających się z przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek, kuratoriów oświaty, policji oraz instytucji współpracujących ze szkołą i placówką, w tym podmiotów leczniczych, osób sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem; służb sanitarno-epidemiologicznych, pracowników służb społecznych, centrów pomocy rodzinie, ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa. Jego koszt to 6 mln zł. W kolejnych latach środki na ten cel będą planowane w rezerwie celowej w wysokości nie wyższej niż 6 mln zł rocznie.


Zobacz także