Uchwały w sprawie przyjęcia przejściowego dokumentu strategicznego – Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły i Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry

Rada Ministrów podjęła: uchwałę w sprawie przyjęcia przejściowego dokumentu strategicznego – Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły i uchwałę w sprawie przyjęcia przejściowego dokumentu strategicznego – Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry – obydwa dokumenty przedłożone przez ministra środowiska.


Masterplan jest dokumentem o nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów oraz programów sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Nadrzędny charakter Masterplanów polega na konieczności uchylenia dotychczas funkcjonujących dokumentów planistycznych na ich rzecz.

Masterplany są wynikiem analizy i przeglądu dokumentacji dla inwestycji, które przeprowadzono, które są w trakcie realizacji oraz dla których proces przygotowania dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację został już rozpoczęty. Największy udział wśród przeanalizowanych inwestycji mają te, których celem jest ochrona przeciwpowodziowa. Działania te mają zapewnić właściwe planowanie strategiczne w gospodarce wodnej.

Masterplany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry są wynikiem ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę planu działań, zawartego w uchwale Rady Ministrów z 2 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”. Masterplany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. 

Dokumenty te uwzględniają nadrzędne cele strategiczne polityki wodnej Unii Europejskiej polegające na:

 • osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu oraz potencjału wód, a także związanych z nimi ekosystemów;
 • zapewnieniu dostępu do zasobów wodnych w celu zaspokojenia potrzeb ludności i środowiska naturalnego;
 • ograniczeniu negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowaniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych;
 • wdrożeniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami.

W Masterplanach zestawiono inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2021 r. na obszarach dorzeczy Wisły i Odry. Stworzono dwie podstawowe listy inwestycji, tj.: 

 • lista nr 1 – inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód,
 • lista nr 2 – inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie ich stanu/potencjału, i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa. 

Spełnienie wszystkich przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW umożliwiających uzyskanie odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych dotyczy:

155 inwestycji w obszarze dorzecza Wisły, w tym: 

 • 43 inwestycji zrealizowanych,
 • 36 inwestycji będących w trakcie realizacji,
 • 76 inwestycji planowanych. 

161 inwestycji w obszarze dorzecza Odry, w tym: 

 • 36 inwestycji zrealizowanych,
 • 28 inwestycji będących w trakcie realizacji,
 • 64 inwestycji planowanych do realizacji do 2016 r.,
 • 33 inwestycji planowanych do realizacji po 2016 r. 

Zobacz także