Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.


W uchwale uregulowano kwestie związane ze zmianą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ).

Zmiany w POIiŚ wynikają z konieczności dostosowania zapisów programu do zmienianej Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem wyznaczającym ramy do wdrażania funduszy unijnych, a tym samym wpływa na programy operacyjne, w tym na POIiŚ. Część zaproponowanych zmian ma również związek z przyjęciem przez rząd 14 lutego 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” oraz koniecznością dostosowania POIiŚ do potrzeb jej realizacji. Przewidziano także wiele zmian programu zmierzających do efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych.

Spośród zaproponowanych zmian o charakterze ogólnym do najważniejszych zaliczyć należy uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, a także uelastycznienie koordynacji oraz podziału zakresu wsparcia z funduszy unijnych między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) a krajowym (POIiŚ). Chodzi też o korektę sposobów wyboru projektów w celu sprawniejszego zarządzania nimi (uzupełnienie o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy).

Wśród rozwiązań szczegółowych odnoszących się do poszczególnych sektorów POIiŚ, za najważniejsze należy uznać m.in.: realokację 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową, umożliwienie finansowania elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach o parametrach III lub IV klasy drogi wodnej,          uzupełnienie katalogu beneficjentów o przedsiębiorców w przypadku gospodarki odpadami, a także rezygnację ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także