Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.


Zmiany wprowadzone do programu operacyjnego umożliwią dalszą realizację działań zgodnych z rządowym programem Dostępność Plus oraz exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

Kolejne inicjatywy, np. dotyczące zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby; dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami – poza już realizowanymi w ramach programu operacyjnego – będą wspierały realizację zapowiedzianego w exposé programu Przyjazna Polska.

Pozostałe zmiany w programie operacyjnym są wynikiem:

  • przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim  (wykorzystanie kwoty jest uzależnione od wydania – jeszcze w tym roku – decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową);
  • podziału rezerwy wykonania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej;
  • dokonania przeglądu śródokresowego programu operacyjnego oraz uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także