Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", przedłożona przez ministra rozwoju regionalnego

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", przedłożona przez ministra rozwoju regionalnego


Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) zapewnią dodatkowe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych.

Z Priorytetu V Dobre rządzenie ok. 42 mln euro zostanie przesunięte na Priorytet VI, w ramach którego realizowane są działania na rzecz bezrobotnych. Ogółem na ten priorytet, z innych priorytetów programu, zostaną przeniesione środki w wysokości ponad 163 mln euro. Z całej kwoty 84 proc. środków będzie przeznaczone dla powiatowych urzędów pracy, przy czym przynajmniej połowa z nich powinna być wykorzystana do wsparcia młodych bezrobotnych.

Istotne zmiany dotyczą także wskazania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V PO KL (zakres zadań MAC w dużym stopniu jest zbieżny z zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego określonym dla obszaru dobrego rządzenia), a także uporządkowania układu celów, oczekiwanych efektów, wskaźników i typów operacji, zgodnie z rekomendacjami płynącymi z badań ewaluacyjnych.

Wprowadzenie zmian zostało poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami wszystkich instytucji pośredniczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz było konsultowane w trybie roboczym z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po podjęciu tej uchwały przez rząd, zmieniona wersja dokumentu zostanie przekazana Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także