Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego


Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) zapewnią efektywne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (dostępnych w tym programie), z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej. Będą miały pozytywny wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację zawodową oraz przedsiębiorczość, czyli w efekcie na konkurencyjność gospodarki.

Oszczędności w wysokości ok. 131,8 mln euro uzyskane w ramach komponentu centralnego mają być przeniesione na priorytety w komponencie regionalnym. Zostaną rozdysponowane następująco:

  1. ok. 50,4 mln euro – w szczególności na wspieranie aktywności osób młodych (poniżej 30 roku życia) i po 50 roku życia, będą też wykorzystane na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich);
  2. ok. 18,2 mln euro – głównie na wsparcie osób młodych niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat i zagrożonych wykluczeniem społecznym (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej);
  3. ok. 7,6 mln euro – dla osób, które stracą pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy  (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki);
  4. ok. 55,6 mln euro (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach) w tym:
  • ok. 50 mln euro na wsparcie edukacji przedszkolnej, czyli tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej; pieniądze zostaną też przekazane na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przyjęcia 3- i 4 latków,
  • ok. 5,6 mln euro na poprawę funkcjonowania szkół zawodowych, zwłaszcza współpracujących z przedsiębiorstwami.

Wprowadzenie tych zmian zostało poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami wszystkich instytucji pośredniczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz było konsultowane w trybie roboczym z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po podjęciu tej uchwały przez rząd, zmieniona wersja dokumentu zostanie przekazana Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także