Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, oprócz finansowania krajowego programu operacyjnego, Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie finansował 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym interwencja EFS będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy, będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych. Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • realizację działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku od 15. do 24. roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży,
  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
  • poszukiwanie nietypowych, innowacyjnych, stosowanych w innych krajach metod rozwiązywania problemów społecznych,
  • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

PO WER wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój obejmuje 32 proc. środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas gdy w regionalnych programach operacyjnych ulokowano 68 proc. EFS.

Alokacja Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 4,4 mld euro.


Zobacz także