Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Głównym celem Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Założony w Programie cel zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na następujących kierunkach:

  • wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami,
  • w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań,
  • rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe),
  • podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych
  • w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
  • wsparciu działań dotyczących pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Hasłem przewodnim programu jest - wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest bowiem wspieranie realizacji całego procesu powstawania innowacji - od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W PO IR preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju
i regionów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, priorytetowo zostaną potraktowane także ekoinnowacje – innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska (dotyczące m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody). Program zakłada również zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla MŚP, realizujących innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym.

Jednym z celów PO IR jest także wzrost potencjału komercyjnego prac B+R prowadzonych w jednostkach naukowych oraz podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie światowej. Wspierana będzie współpraca badawczo-rozwojowa w ramach sieci naukowych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Alokacja funduszy unijnych w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 8,6 mld euro.


Zobacz także