Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”, przedłożoną przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających systematyczne oraz długoterminowe angażowanie się obywateli w wolontariat.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przewidziane działania adresowane są do czterech głównych grup odbiorców: wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów działań wolontariackich oraz  otoczenia/opinii publicznej, w tym środowisk lokalnych. Mają one ułatwiać podjęcie aktywności wolontariackich, dostarczać wiedzę dotyczącą wolontariatu, promować wolontariat i postawy społeczne oraz angażować środowiska lokalne w jego rozwój.

Podejmowane działania obejmują m.in.:

 • opracowanie programu edukacyjnego, dzięki któremu do współpracy przygotowani zostaną wolontariusze i koordynatorzy ich działań;
 • prowadzenie kampanii społecznych promujących wolontariat;
 • stworzenie ogólnopolskiego systemu ułatwiającego poszukiwanie wolontariatu i podejmowanie współpracy wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi i placówkami publicznymi;
 • przygotowanie programu benefitowego – nagradzania wolontariuszy;
 • opracowanie programu wolontariatu szkolnego;
 • budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu w środowiskach skupiających przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców i instytucji publicznych;
 • organizację debat wolontariackich, wizyt studyjnych, staży dla koordynatorów wolontariatu, które mają wzbogacić warsztat pracy wolontariusza i koordynatorów;
 • realizacje konkursów dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, dzięki którym promowane będą ciekawe sylwetki koordynatorów i postawy obywatelskie wolontariuszy.

Spodziewane efekty:

 • wzrost liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy będą angażować się w działania obywatelskie;
 • rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne;
 • wzrost skuteczności działań, w tym zarządzania wolontariatem, wśród koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami;
 • pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu, wzrost świadomości otoczenia, jeśli chodzi o zasady jego organizowania i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 54,77 mln zł.


Zobacz także