Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, przedłożoną przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Głównym celem programu jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym.

Wzmocnienie instytucjonalne organizacji społeczeństwa obywatelskiego będzie prowadzić do rozwoju sektora obywatelskiego, w tym do podniesienia jakości działania organizacji, ich efektywnego zaangażowania w życie publiczne, zwiększenia funkcji kontrolnych oraz eksperckich.

Badacze i praktycy sektora obywatelskiego w Polsce od dawna wskazują, że istotnym brakiem istniejącego systemu wspierania organizacji obywatelskich w ramach zlecania zadań publicznych jest uzależnienie organizacji od dostępnych programów i grantów publicznych. Organizacje nie wypracowały w dostatecznym stopniu umiejętności finansowania działań statutowych z innych niż publiczne środków. Ich stabilność finansowa stoi pod dużym znakiem zapytania. Nierównowaga w sektorze powoduje, że wiele organizacji ma utrudniony dostęp do środków. W ramach utrwalonego systemu zlecania zadań publicznych, organizacje obywatelskie przestają być suwerennymi partnerami dla organów państwa, a stają się jedynie usługodawcami rywalizującymi o zlecenia państwowe, uzależniając się od dopływu środków publicznych.

Dlatego ważnym założeniem programu jest wsparcie budowy silnego i sprawnego sektora obywatelskiego, który zachowując swoją różnorodność i niezależność będzie równocześnie realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.

Program zakłada:

 1. wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 2. wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 3. poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich;
 4. zwiększenie udziału organizacji obywatelskich w realizacji programów międzynarodowych;
 5. wzmocnienie organizacji, które dotychczas z uwagi na profil lub specyfikę działalności miały ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia publicznego (np. organizacje strażnicze i rzecznicze, think tanki, media obywatelskie, itp.).

Program będzie realizowany w ramach 6 priorytetów:

 1. zrównoważony rozwój organizacyjny;
 2. wsparcie kapitałów żelaznych;
 3. rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
 4. rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
 5. wsparcie doraźne – mikrodotacje;
 6. pomoc techniczna.

W ramach priorytetów 1-5 przewidziano realizacje otwartych konkursów dotacyjnych, dzięki którym organizacje obywatelskie uzyskają wsparcie na rozwój instytucjonalny w powiązaniu z realizacją działalności programowej.

Ważnym elementem programu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegających się o duże granty międzynarodowe, dzięki czemu polskie organizacje obywatelskie i ich doświadczenia np. w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej będą bardziej dostrzegalne na świecie.

Program wprowadza zupełnie nową – z punktu widzenia współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce – formę wsparcia instytucjonalnego, poza utrwalonym systemem zlecania zadań publicznych.

Dzięki programowi Polska dołączy do grona krajów rozwiniętych, w których rozwiązania wparcia instytucjonalnego istnieją od lat, np. w Wielkiej Brytanii.

Zakłada się, że w okresie realizacji programu w latach 2018-2030 bezpośrednie wsparcie uzyska ponad 11 tys. organizacji obywatelskich.


Zobacz także