Uchwała w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” – dokumenty przedłożone przez ministra zdrowia. 


Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 zawiera rozwiązania stanowiące odpowiedź na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce.

  • Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.

- Obecnie w kraju żyje ok. 1 milion osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 proc., zaś w perspektywie 10 lat o 28 proc.

  • Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej stanowi próbę odwrócenia niekorzystnych trendów oraz obniżenia kosztów wynikających z obciążenia pacjentów chorobami nowotworowymi.
  • Głównym celem strategii jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej.

- Zwiększeniu powinna ulec wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach, a obniżeniu umieralność.

  • Nowe rozwiązania powinny przyczynić się do wyeliminowania negatywnych zjawisk w onkologii, takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.
  • Strategia przewiduje prowadzenie działań w pięciu obszarach:

- inwestycje w kadry – zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalności pokrewnych;
- inwestycje w edukację – prowadzenie działań profilaktycznych, związanych np. z ograniczeniem palenia tytoniu;
- inwestycje w pacjenta – podniesienie skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy oraz płuca;
- inwestycje w naukę i innowacje – np. zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych;
- inwestycje w system opieki onkologicznej – zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej opieki.

  • Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację strategii:

- 250 mln zł w 2020 r.;
- 450 mln zł rocznie w latach 2021–2023;
- 500 mln zł rocznie w latach 2024–2030.

Uchylono program wieloletni na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadania programu będą kontynuowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

 


Zobacz także