Uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, przedłożona przez ministra gospodarki.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, przedłożona przez ministra gospodarki.


Głównym celem programu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Będzie on realizowany przez wspieranie bezpośrednich inwestycji w sektorach wysokich technologii (hi-tech), ponieważ przyczyniają się one najbardziej do rozwoju gospodarki i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych. Ponadto w sektorach tych koncentruje się większość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Osiągnięciu celu głównego służyć będą cele szczegółowe: zwiększanie udziału inwestycji innowacyjnych i tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywności.

Wsparcia udzielanego na podstawie programu nie będzie można łączyć z inną pomocą regionalną udzielaną w formie: dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, programów współfinansowanych środkami unijnymi lub zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Jeśli inwestor będzie chciał także skorzystać z innych źródeł pomocy publicznej, oprócz programu, będzie musiał uzyskać na to zgodę rządu. Będzie ona udzielana przez Radę Ministrów na wniosek ministra gospodarki. Zasadniczo wsparcie z programu nie będzie udzielane w powiatach o stopie bezrobocia wynoszącej poniżej 75 proc. średniej krajowej, chyba że przedsiębiorca otrzyma na to zgodę rządu. Jednocześnie niska stopa bezrobocia nie będzie przeszkodą do ubiegania się o wsparcie w przypadku inwestowania w sektorze nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym.

Wsparcie z programu będą mogli uzyskać wyłącznie przedsiębiorcy:
1) planujący inwestycje w sektorach priorytetowych: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym;
2) planujący nowe inwestycje produkcyjne, w innych sektorach niż ww., o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1 mld zł i tworzących co najmniej 500 nowych miejsc pracy (tzw. „znaczące inwestycje” lub „projekty znaczące”).

W ramach programu udzielane będzie wsparcie dla inwestycji początkowej z dwóch tytułów: ponoszenia kosztów inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Do ubiegania się o wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy będzie uprawniać:
• realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych inwestycji 40 mln zł,
• realizacja znaczącej nowej inwestycji, tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy o minimalnych kosztach kwalifikowanych inwestycji 1 mld zł,
• realizacja nowej inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych w wysokości 2 mln zł,
• realizacja nowej inwestycji w dziedzinie działalności badawczo–rozwojowej, tworzącej co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 3 mln zł.

Do ubiegania się o wsparcie z tytułu tworzenia nowej inwestycji będzie uprawniać:
• realizacja nowej inwestycji w obszarach priorytetowych o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynoszących co najmniej 160 mln zł i tworzącej minimum 50 nowych miejsc pracy,
• realizacja znaczącej nowej inwestycji produkcyjnej o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynoszących co najmniej 1 mld zł i tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Szacuje się, że w wyniku realizacji inwestycji wspieranych środkami programu utworzonych zostanie ponad 32 tys. nowych miejsc pracy, a u kooperantów powstanie ich ok. 8 tys. Program stwarza szanse napływu do Polski nowych, innowacyjnych inwestycji, które są niezbędne dla rozwoju ekonomicznego.

W latach 2011-2020 na realizację programu zostanie przeznaczone 727 mln zł z budżetu państwa. Przyznane środki będą dzielone w następujących proporcjach: 56 proc. na tworzenie nowych miejsc pracy i 44 proc. na koszty inwestycji.

Program będzie jednym z instrumentów umożliwiających wsparcie dla inwestycji w Polsce. Pozostałe, ważne instrumenty wsparcia to: specjalne strefy ekonomiczne i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Odpowiedzialny za realizację programu będzie minister gospodarki. Będzie on udzielał wsparcia z programu na nowe inwestycje, które uzyskają rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej. Wyniki monitorowania realizacji programu zostaną zawarte w rocznych sprawozdaniach ministra gospodarki przedkładanych rządowi nie później niż do 30 czerwca następnego roku.

Program opiera się na rozwiązaniach zawartych w dokumencie „System wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, przyjętym przez rząd 23 września 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także