Uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, przedłożoną przez ministra administracji i cyfryzacji.


Narodowy Plan Szerokopasmowy jest dokumentem strategicznym, określającym działania oraz środki zapewniające powszechny szerokopasmowy dostępu do Internetu.

Głównym celem Narodowego Planu Szerokopasmowego jest zapewnienie, dostępnej na całym terytorium Rzeczypospolitej, infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej bez barier technologicznych:

  • szybki dostęp do globalnej sieci Internet;
  • bezpieczny i szybki dostęp do elektronicznych usług publicznych oraz sprawną komunikację między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem;
  • rozwój społeczeństwa cyfrowego;
  • rozwój nowoczesnej edukacji;
  • rozwój badań i innowacji;
  • tworzenie jednolitego rynku cyfrowego.

Realizacja tej koncepcji przekłada się na 2 cele szczegółowe:

  • zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku – rozumianego jak techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu szerokopasmowego o prędkości nie mniejszej niż 30 Mb/s dla każdego mieszkańca Polski, w dowolnej technice dostępowej;
  • doprowadzenie do wykorzystania dostępu do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50 proc. gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

Zrealizowanie przedstawionych celów przełoży się na rozwój kraju, poprzez szereg korzyści społecznych oraz w dziedzinach gospodarki i innowacji. Ponadto, dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyczyni się do głębokiej modernizacji polskiej gospodarki, rozwoju gospodarki internetowej, upowszechnieniu usług e-administracji, rozwoju nowych branż i powstawania nowych modeli biznesowych opartych o wykorzystanie sieci, a w końcu ułatwienie uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym dla wszystkich grup obywateli. Sieci szerokopasmowe, umożliwiające błyskawiczne zbieranie oraz przesyłanie dużych ilości danych i bezawaryjną komunikację są już w wielu miejscach na świecie z sukcesem wykorzystywane m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy w ochronie środowiska.


Zobacz także