Uchwała w sprawie przyjęcia programu „Lepsze regulacje 2015”, przedłożoną przez ministra gospodarki

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Lepsze regulacje 2015”, przedłożoną przez ministra gospodarki.
Realizacja programu „Lepsze regulacje 2015” ma wspierać proces doskonalenia obowiązujących przepisów i tworzenia wysokiej jakości nowych regulacji.


Jakość otoczenia regulacyjnego decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej państwa, o konkurencyjności gospodarki, o jego sprawności administracyjnej. Niezrozumiałe i skomplikowane prawo jest uznawane za jedną z głównych barier rozpoczynania działalności gospodarczej oraz czynnik utrudniający życie obywatelom. Dlatego niezbędna jest kontynuacja działań służących doskonaleniu otoczenia prawnego. Redukcja kosztów regulacyjnych o 1 proc. PKB do końca 2015 r. może przyczynić się do znacznych oszczędności w gospodarce.

W programie ujęto działania aktualnie wykonywane oraz planowane do realizacji do końca 2015 r. przez administrację rządową, służące wprowadzaniu lepszych regulacji prawnych. Podstawowym celem programu jest zapewnienie rozwiązań systemowych i organizacyjnych, niezbędnych do tworzenia dobrego prawa i późniejszej jego oceny. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy przyczyniające się do zmniejszania kosztów wykonywania działalności gospodarczej i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Chodzi też o to, aby administracja rządowa tworzyła prawo na podstawie rzetelnych analiz ekonomicznych.

Do osiągnięcia celu głównego służyć będzie realizacja trzech celów szczegółowych takich jak: 1) przejrzyste tworzenie prawa, które skutecznie rozwiązuje rzeczywiste problemy społeczno-gospodarcze; 2) ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego; 3) poprawa komunikacji z interesariuszami (firmy, pracownicy, klienci, społeczności lokalne).

Z kolei do realizacji celów szczegółowych niezbędne jest:     

  • doskonalenie systemu tworzenia prawa przez m.in. zmianę regulaminu pracy Rady Ministrów, utworzenie rządowego systemu e-legislacji, doskonalenie procesu programowania prac rządu, wspólne szkolenia dla legislatorów rządowych i parlamentarnych;
  • rozwój sytemu oceny wpływu (badanie potrzeby, celów i skutków społeczno-gospodarczych regulacji) przez m.in. opracowanie wytycznych do przeprowadzania takiej oceny wraz z zasadami prowadzenia konsultacji społecznych, dokonywanie przeglądu prawa obowiązującego;
  • doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego implementacji przez m.in. opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania wstępnej oceny kosztów i korzyści inicjatyw Unii Europejskiej (na jak najwcześniejszym etapie prac), wdrażanie dyrektyw unijnych bez tzw. gold-plating (czyli „dokładania” przepisów ponad minimum wyznaczone przez UE);
  • redukowanie barier rozwoju przedsiębiorczości przez analizę i redukcję kosztów regulacyjnych;
  • usprawnienie procesu konsultacji społecznych przez m.in. opracowanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (system konsultacji on-line) oraz utworzenie portalu internetowego dla przedsiębiorców umożliwiającego im udział w pracach nad doskonaleniem regulacji;
  • ułatwienie dostępu do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów przez m.in. budowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie na bazie elektronicznych dzienników urzędowych, udostępnianie aktów prawnych (i ich projektów) w edytowalnej formie elektronicznej, a także publikowanie orzeczeń sądowych.
     

Zobacz także