Uchwała w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w zakresie niezbędnym do jego dostosowania do średniookresowej strategii rozwoju kraju

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w zakresie niezbędnym do jego dostosowania do średniookresowej strategii rozwoju kraju, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.


Umowa Partnerstwa na lata 2014–2020 stanowi kluczowy dokument, który na poziomie krajowym tworzy podstawy prawne oraz ramy organizacyjne i finansowe dla okresu programowania 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i funduszu wspierającego sektor morski lub rybacki (EFSI).

W uchwale uregulowano kwestie związane z dostosowaniem Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 do celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Przyjęcie przez rząd uchwały w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 umożliwi rozpoczęcie jej negocjacji z Komisją Europejską.

Celem zmian wprowadzonych do Umowy Partnerstwa jest zwiększenie efektywności działań i inwestycji współfinansowanych z wymienionych funduszy przez ich większą koncentrację na celach rozwojowych wskazanych w SOR. Chodzi także o dostosowanie UP do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz przyszłych trendów rozwojowych, a także większe zorientowanie na rezultaty realizowanych przedsięwzięć.

Główne zmiany obejmują m.in. zwiększenie puli środków przeznaczonych na instrumenty zwrotne oraz koncentrację wsparcia na branżach czy obszarach w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celów rozwojowych określonych w SOR. Chodzi też o budowę systemu wsparcia dla wysokiej jakości projektów, a także większe wsparcie procesów gospodarki cyfrowej i elektromobilności. Przewidziano również opracowanie i wdrożenie na poziomie krajowym koncepcji polityki migracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy w Polsce. Założono określenie niezbędnych preferencji w kształceniu zawodowym dla branż strategicznych (wskazanych w SOR) oraz powiązanie ich z krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Przewidziano zapewnienie preferencji dla tzw. Przemysłu 4.0.

Ponadto, zaktualizowano zapisy dotyczące terytorialnego wymiaru interwencji UP i wzmocnienia systemu wdrażania przedsięwzięć przez działania na rzecz procesu koordynacji między środkami wymienionych funduszy a funduszami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską.

Wprowadzone rozwiązania pozwolą na bardziej efektywne wydatkowanie środków z programów operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych z polityki spójności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także