Uchwała w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.


Rząd ustanowił „Narodowy Program Antyterrorystyczny”, który będzie realizowany do końca 2019 r. W dokumencie przedstawiono kompleksowy plan przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz zasady postępowania w sytuacji wystąpienia ewentualnych ataków terrorystycznych. Na realizację programu (w okresie 5 lat) planuje się przeznaczyć się 12 900 tys. zł, w 2015 r. będzie to 900 tys. zł. Pieniądze na zadania programu mają pochodzić przede wszystkim z rezerwy celowej oraz własnych budżetów służb, organów i instytucji zaangażowanych w ich realizację.

Program jest konieczny, bo chociaż Polska nie była do tej pory bezpośrednim celem ataku terrorystycznego, to jednak nie jest zupełnie wolna od tego zagrożenia, które zaczyna mieć charakter globalny.

Bezpieczeństwo kraju wymaga dysponowania instrumentami, które umożliwią szybkie rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń terrorystycznych oraz skuteczne przeciwdziałanie ewentualnym zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Natomiast w przypadku ataku terrorystycznego, państwo musi być gotowe do natychmiastowej i odpowiedniej reakcji. Dlatego przygotowano dokument, w którym przedstawiono podstawowe kierunki polityki antyterrorystycznej. Uwzględniono w nim także działania służące podnoszeniu świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z ataków terrorystycznych oraz propagujące właściwe zachowania w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń.

W dokumencie przedstawiono m.in. diagnozę zjawiska terroryzmu w Polsce i diagnozę systemu antyterrorystycznego, a także cel główny programu i cele szczegółowe oraz mechanizmy jego realizacji.

Celem głównym programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji takich celów szczegółowych, jak:

  • poprawa zdolności do zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym;
  • wzmocnienie przygotowania służb i instytucji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • zwiększenie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • podniesienie skuteczności w zakresie odtwarzania wykorzystanych sił i środków oraz udoskonalanie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenia o charakterze terrorystycznym wymaga systemowego podejścia do tego problemu, czyli wykorzystania potencjału wszystkich służb i instytucji mających ustawowe kompetencje do działania w tym obszarze, w ramach wszystkich faz zarządzania kryzysowego związanych z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Chodzi o takie fazy jak: zapobieganie (rozpoznawanie, eliminowanie lub redukowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym), przygotowanie (planowanie sposobów zabezpieczenia potencjalnych celów ataków terrorystycznych), reagowanie (przeciwdziałanie rozwojowi lub minimalizacja skutków ataku o charakterze terrorystycznym), odbudowa (przywracanie stanu sprzed zdarzenia o charakterze terrorystycznym).

Skuteczny system antyterrorystyczny wymaga przede wszystkim wzmocnienia mechanizmów koordynujących przedsięwzięcia wykonywane przez wszystkich jego uczestników.

Wzmocniona musi być antyterrorystyczna polityka informacyjna i edukacyjna. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie zasad informowania społeczeństwa o zagrożeniach terrorystycznych, podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie właściwych postaw w sytuacji kryzysowej. Niezbędne jest wypracowanie mechanizmów współpracy i wymiany informacji między organami administracji publicznej a środkami masowego przekazu. Konieczne jest także rozwijanie współpracy z sektorem prywatnym.

Na bieżąco musi być sprawdzana prawidłowość przekazywania informacji do służb od zarządzających obiektami, które mogą być celami tzw. fałszywych alarmów lub podejrzanych przesyłek. Chodzi o szybkość powiadamiania o rzekomym zagrożeniu oraz zdolność oceny sytuacji i ryzyka pod kątem podjęcia dalszych czynności, adekwatnych do zagrożenia. Konieczne jest również usprawnienie zasad współdziałania i zarządzania w miejscu wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W praktyce oznacza to racjonalne i optymalne użycie sprzętu i wykwalifikowanych kadr.

Trzeba też systematycznie przeprowadzać ćwiczenia antyterrorystyczne. Mają one służyć weryfikacji wykonywanych procedur i procesu podejmowania decyzji.

Niezbędna będzie efektywna współpraca cywilno-wojskowa. Jej zadaniem jest usprawnienie procedur, na podstawie których wojsko będzie mogło wspierać inne służby realizujące zadania w obszarze zwalczania terroryzmu lub usuwania skutków ewentualnych zamachów.

Nadrzędny wniosek z dokumentu jest taki, że jedynie koordynacja oraz wielopłaszczyznowe podejście do zagrożeń o charakterze terrorystycznym i działań antyterrorystycznych, zapewni efektywność systemu antyterrorystycznego w Polsce, a w rezultacie większe bezpieczeństwo polskim obywatelom.


Zobacz także