Uchwała w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.


Polska zgłosi Katowice, jako kandydata-gospodarza do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat.

Światowe Forum Miejskie jest prestiżowym wydarzeniem o skali światowej skupiającym ludzi polityki, biznesu i ekspertów z różnych dziedzin. Jest to flagowe wydarzenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, a jego głównym celem jest propagowanie nowej koncepcji rozwoju miast i osiedli ludzkich, w oparciu m.in. o zasadę zrównoważonej gospodarki miejskiej. Wydarzenie gromadzi ponad 20 tys. uczestników z całego świata.

Polska zgłosiła zainteresowanie ubieganiem się o prawo organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. mając na uwadze wartość dodaną organizacji takiego przedsięwzięcia, jaką jest propagowanie na forum globalnym najważniejszych kierunków polityki rozwoju gospodarczego (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju) dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju przestrzennego, polityki miejskiej, dostępnego mieszkalnictwa oraz spójności terytorialnej miast i regionów.

Organizacja Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. stanowiłaby także okazję do zaprezentowania osiągnięć rządu oraz władz samorządowych we wdrażaniu programów rewitalizacji miast, promowania mobilności miejskiej osób starszych i niepełnosprawnych (program „Dostępność Plus”) oraz tworzenia zasobu dostępnego budownictwa mieszkaniowego (program „Mieszkanie Plus”).


Zobacz także