Uchwała i ustawa o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o prawach dziecka (sporządzonej 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku) oraz uchwała i projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Protokołu fakultatywnego do Konw

Uchwała i ustawa o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o prawach dziecka (sporządzonej 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku) oraz uchwała i projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne (sporządzonego 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku) - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych


Rząd uznał za zasadne wycofanie przez Polskę zastrzeżeń do art. 7 i 38 Konwencji o prawach dziecka oraz dokonanie zmiany w treści deklaracji do Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne.

Zdaniem rządu, wycofanie zastrzeżeń do ww. artykułów Konwencji nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację przez stronę polską praw dziecka.

Wycofanie zastrzeżenia do art. 7 potwierdza, że na gruncie prawa polskiego dzieci przysposobione mają możliwość realizacji prawa do poznania naturalnych rodziców.

Polska w pełni respektuje również art. 38 Konwencji, który zobowiązuje państwa-strony do powstrzymywania się od rekrutowania do sił zbrojnych osób, które nie mają 15 lat. Polskie przepisy są nawet bardziej rygorystyczne, bowiem zgodnie z nimi, do odbycia obowiązkowej i ochotniczej zasadniczej służby wojskowej mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. W tym kontekście Polska dokonuje także zmiany deklaracji do Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne.


Zobacz także