Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych, przedłożona przez ministra obrony narodowej.

Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych, przedłożona przez ministra obrony narodowej.


W Strategii przyjęto, że Polska będzie aktywnie uczestniczyć w operacjach pod auspicjami organizacji międzynarodowych – NATO, UE, ONZ, OBWE, a także w operacjach w ramach koalicji tworzonych ad hoc. Należy podkreślić, że udział polskiego wojska w operacjach międzynarodowych uwzględnia także inne zobowiązania międzynarodowe.

Priorytetowe znaczenie dla polskiej racji stanu mają operacje prowadzone przez NATO i Unię Europejską. Zaangażowanie polskiego wojska w takie operacje podnosi prestiż naszego kraju i daje możliwość wpływu na procesy decyzyjne w tych organizacjach. Udział Sił Zbrojnych RP w misjach międzynarodowych wiąże się także z potrzebą osiągnięcia interoperacyjności z siłami NATO i UE.

Do użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami kraju najbardziej pożądana jest autoryzacja mandatu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie rezolucji lub legitymizacja działań na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, choć nie jest ona konieczna.

Najważniejszymi celami udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych są:

  • obrona interesów narodowych przed zewnętrznymi zagrożeniami – likwidacja źródeł kryzysów oraz wygaszanie konfliktów w bliższym i dalszym otoczeniu strategicznym Polski,
  • budowa stabilnego bezpieczeństwa,
  • umacnianie instytucji i organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • wypełnianie zobowiązań sojuszniczych,
  • zapobieganie katastrofom humanitarnym i powstrzymywanie naruszeń praw człowieka.

W podejmowaniu decyzji o użyciu Sił Zbrojnych RP poza granicami kraju uwzględniany jest interes narodowy. Dodatkowym, ważnym kryterium jest również kształtowanie wizerunku naszego państwa, jako aktywnego uczestnika procesu umacniania bezpieczeństwa i pokoju na świecie oraz wiarygodnego partnera.

Współczesne misje pokojowe i stabilizacyjne nie ograniczają się jedynie do zadań wojskowych. Ważnym ich elementem są działania polityczne, dyplomatyczne, ekonomiczne i społeczne. Warunkiem ich powodzenia jest ścisła koordynacja działań, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym, z uwzględnieniem dobrej współpracy cywilno-wojskowej. Wypełniając założenia polityki bezpieczeństwa oraz reagując na zmiany w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, Polska będzie aktywnie uczestniczyć w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej.

Udział Sił Zbrojnych RP w misjach międzynarodowych będzie przedmiotem okresowych przeglądów. Ich celem będzie analiza trwających i zakończonych operacji międzynarodowych pod kątem ich zgodności z interesem narodowym i celami strategicznymi. Chodzi też o wypracowanie wniosków i zaleceń, które trzeba będzie uwzględniać przy realizacji kolejnych operacji międzynarodowych.

 


Zobacz także