Stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 677), przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej

Rada Ministrów pozytywnie ocenia inicjatywę senacką, której celem jest wyeliminowanie normy dyskryminującej określoną grupę osób w dochodzeniu do potwierdzenia swoich uprawnień wynikających z tej ustawy.


Chodzi osoby uczestniczące w tzw. Istriebitielnych batalionach (działających w latach 1944-1945 w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim) oraz osoby poszkodowane podczas wystąpień wolnościowych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.

W senackim projekcie zaproponowano uchylenie ust. 4 w art. 22 ustawy o kombatantach, który mówi o tym, że wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich dla ww. osób mogą być składane w określonym trybie do 31 grudnia 1999 r.

Przepis ten zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku ogłoszonym 20 stycznia 2012 r. W ocenie TK regulacja ta narusza zasadę bezpieczeństwa prawnego, zasadę zaufania jednostek do stanowionego prawa, co jest sprzeczne z art. 2 ustawy zasadniczej.

Zdaniem rządu, zaproponowana zmiana – czyli uchylenie ww. przepisu określającego datę składania wniosków do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych chodzi o przyznanie uprawnień – wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Należy podkreślić, że w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o kombatantach zawarto regulację dotyczącą wykonania wyroku TK.


Zobacz także