Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 2535)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 2535), przedłożone przez ministra gospodarki.


Rada Ministrów uważa, że należy odstąpić od prowadzenia prac legislacyjnych nad poselskim projektem nowelizacji prawa energetycznego.

Chodzi o to, że rząd wprowadził już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki prosumenckiej (producent energii elektrycznej jest jednocześnie jej konsumentem), które zawarte są w projekcie noweli Prawo energetyczne (druk nr 2535) do rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (przyjętego przez RM 8 kwietnia 2014 roku). Obecnie parlament pracuje nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604), w którym zawarto rozwiązania wspierające rozwój energetyki prosumenckiej. Energetyka prosumencka to przede wszystkim zużywanie na potrzeby własne energii elektrycznej wytwarzanej z OZE i sprzedawanie jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.

Posłowie zaproponowali, aby szkoły, szpitale, mali- i mikroprzedsiębiorcy (podmioty, które nie są osobami fizycznymi) mogli sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na takich samych zasadach jak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Posłowie zaproponowali też podwyższenie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstlacji. Stanowiłoby to zrównanie zasad jej kształtowania z ceną obowiązującą dla pozostałych podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE w oparciu o prowadzenie działalności gospodarczej.

Rząd przeanalizował poselskie propozycje pod kątem ustaleń szczytu Rady Europejskiej z października 2014 r. (chodzi o udział energii z OZE w sprzedaży energii w Unii Europejskiej w 2030 r.) i exposé premier Ewy Kopacz (chodzi o przeciwdziałanie wzrostowi cen energii elektrycznej dla konsumentów).

Rada Ministrów podkreśla, że przygotowane przez posłów zapisy wpisują mikroinstalcje w szeroki rozwój mikroenergetyki oraz energetyki prosumenckiej i obywatelskiej. Pozytywnym efektem tych regulacji będzie racjonalizacja zużycia energii w instytucjach publicznych i prywatnych świadczących usługi społeczeństwu oraz zmniejszenie energochłonności gospodarki. Dostępność mikroinstalacji OZE sprawia, że praktycznie nie istnieje gospodarstwo domowe, rolne czy małe przedsiębiorstwo usługowe, którego właściciel lub użytkownik nie mógłby zostać prosumentem.


Zobacz także