Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465), przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


Rada Ministrów pozytywnie ocenia propozycję zmian w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465). Posłowie zaproponowali, by pracodawcy zatrudniający bezrobotnych do 30. roku życia otrzymywali refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych osób do 30 roku życia. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia osób młodych, skierowanych do pracy przez urząd ds. zatrudnienia, obowiązywałaby przez pierwsze 12 miesięcy pracy, a pracodawca byłby zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy.

Jest to zgodne z deklaracją premier Ewy Kopacz, która zapowiedziała ułatwienia w zatrudnianiu młodych, bezrobotnych osób.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia tej grupy osób, szczególnie w pierwszym okresie pracy, to jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoi rynek pracy. Mimo niewielkiej poprawy, sytuacja młodych na rynku pracy nadal jest trudna – co szósty zarejestrowany bezrobotny to osoba, która nie ukończyła 25. roku życia.

Uzyskanie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne będzie pozytywnym bodźcem zachęcającym pracodawców do zatrudniania młodych ludzi. Przedstawione propozycje powinny przyczynić się również do zmniejszenia pozapracowniczych form zatrudnienia oraz zwiększyć poziom zatrudnienia na czas nieokreślony.


Zobacz także