Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 766), przedłożone przez ministra sprawiedliwości

Rząd wskazuje na liczne słabości poselskiego projektu nowelizacji ustawy, ale rekomenduje prowadzenie nad nim dalszych prac legislacyjnych.


Posłowie zaproponowali obniżenie niektórych opłat egzekucyjnych pobieranych przez komorników. Zgodnie z propozycją poselską, opłata pobierana przez komornika za wykonanie zabezpieczenia z: zajęcia rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizującego, stypendium, dodatku szkoleniowego i wierzytelności dłużnika wynosiłaby 2 proc. wartości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, ale nie więcej niż 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem –  opłata wynosi również 2 proc., ale nie może być niższa niż 3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Kolejna propozycja zawarta w projekcie poselskim dotyczy ustalenia opłaty stosunkowej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizującego, stypendium, dodatku szkoleniowego i wierzytelności dłużnika. Posłowie chcą, aby wynosiła ona 3 proc. wartości egzekwowanego świadczenia, ale nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualnie – opłata wynosi 8 proc. egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż połowę i nie więcej niż dziesięciokrotność tego wynagrodzenia.

Zdaniem rządu, zaproponowane rozwiązania wzbudzają wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Opłaty egzekucyjne, zgodnie z obowiązującym prawem, służą komornikom na pokrycie kosztów wykonywanej przez nich działalności. Z tego względu ich zmiany powinny być rzetelnie skalkulowane nie tylko na podstawie rodzaju czynności podejmowanej w określonej sprawie, powinny także uwzględniać globalne koszty działalności egzekucyjnej. W projekcie poselskim nie zostały również podane skutki finansowe zaproponowanych zmian.

Wady projektu będzie można wyeliminować w toku prac parlamentarnych.


Zobacz także