Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd negatywnie ocenia poselską propozycję zmian w ustawie o finansach publicznych. Zaproponowane rozwiązania mogłyby zagrażać bezpieczeństwu finansowemu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst), a w konsekwencji  wpływałyby na wzrost deficytu i długu sektora finansów publicznych.

Zdaniem rządu, zmiany zaproponowane w ustawie o finansach publicznych demontują reguły ograniczające poziom długu samorządowego, a w przypadku słabszych ekonomicznie jst mogą naruszyć istotnie ich stabilność i otwierać drogę do nadmiernego zadłużania, bez względu na możliwości spłaty. Chodzi m.in. o propozycję zmiany wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który służy do wyznaczania dopuszczalnego poziomu zadłużania się danej jednostki samorządu terytorialnego.

Negatywnie oceniono także propozycję obniżenia z 60 do 30 proc. progu współfinansowania projektów unijnych, powodującego wyłączenie zaciągniętych zobowiązań i powiązania tego progu z wartością wydatków kwalifikowanych, zamiast z ogólną wartością danego programu lub projektu. Może to doprowadzić do sytuacji, że proponowane wyłączenie obejmie większość projektów, nie stanowiąc w zasadzie żadnego ograniczenia dla realizacji projektów w niewielkim zakresie finansowanych z udziałem środków UE.

Posłowie zaproponowali ponadto wyłączenie wskaźnika kontrolującego poziom zadłużenia jst bez względu na jej sytuację ekonomiczną. Ograniczenie to byłoby wyłączone przy wykupie papierów wartościowych, spłacie rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami emitowanych lub zaciąganych na potrzeby realizacji inwestycji.

Według rządu, wyłączenie przewidzianego ustawą o finansach publicznych wskaźnika, może przyczynić się bezpośrednio do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych. Wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jst powinien stanowić regułę obowiązującą, natomiast wyjątkiem winny być rozwiązania umożliwiające, w określonych sytuacjach, stosowanie jego wyłączeń.


Zobacz także