Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 231)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 231), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd negatywnie ocenia poselski projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, którego celem jest rozwiązanie problemu deficytu strukturalnego w finansach publicznych i zatrzymanie narastającego długu publicznego przez wprowadzenie reguły zerowego wyniku strukturalnego, tzn. wymogu osiągania przez saldo strukturalne sektora finansów publicznych poziomu co najmniej 0 proc. PKB.

Rada Ministrów zauważa, że projekt zawiera rozwiązanie, które wydaje się optymalne z teoretycznego punktu widzenia, bo reguła zerowego wyniku strukturalnego jest użytecznym narzędziem ograniczającym dowolność w prowadzonej polityce fiskalnej i motywuje do przyjęcia średniookresowej perspektywy podczas planowania polityki fiskalnej.

Zdaniem rządu, to jednak kwestie praktyczne przesądzają o tym, że wprowadzenie reguły zerowego wyniku strukturalnego jest niezasadne. Zasadniczą wadą reguł opartych na wyniku strukturalnym, w porównaniu z regułami wydatkowymi jest to, że saldo strukturalne trudno wyliczyć oraz podlega ono częstym i dużym zmianom. Poza tym, reguły wydatkowe również mogą przyczynić się do ograniczenia wyniku strukturalnego poniżej określonego limitu. Na przykład reguła szwajcarska, nazywana wydatkową, ma cechy reguły zerowego wyniku strukturalnego. Rząd ma także wątpliwość, czy cel zerowego deficytu nie jest jednak nierealistyczny dla Polski, której gospodarka dopiero dąży do osiągnięcia przeciętnego poziomu unijnego.

 


Zobacz także