Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (druk nr 767)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (druk nr 767), przedłożone przez ministra gospodarki.


Rada Ministrów omówiła poselską propozycję nowelizacji ustawy. Zdaniem rządu, zaproponowane zmiany mają charakter cząstkowy i nie wyczerpują wszystkich istniejących i zgłaszanych przez różne środowiska propozycji zmiany obowiązujących przepisów.

Posłowie zaproponowali, aby biura informacji gospodarczej ujawniały jedynie dane na temat zobowiązań niespłaconych (wymagalnych), ale tylko te potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uznane na piśmie lub potwierdzone decyzją organu administracji.

Zdaniem rządu, propozycja poselska może przyczynić się do zawężenia źródeł informacji o zaległych zobowiązaniach finansowych podmiotów obrotu gospodarczego, a to jest sprzeczne z ideą powołania i działania biur informacji gospodarczej. Wpisanie nierzetelnego dłużnika do rejestru biura działa dyscyplinująco i w wielu przypadkach prowadzi do spłaty zaległego długu bez konieczności występowania wierzyciela na drogę sądową. Biura są w istocie alternatywą dla długich i kosztownych sposobów dochodzenia i egzekwowania roszczeń.

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace analityczne dotyczące oceny funkcjonowania obecnego mechanizmu wymiany informacji gospodarczych. Dotyczy to szczególnie takich m.in. kwestii jak: doprecyzowanie zgłaszania do biur informacji o zobowiązaniach przedawnionych, które są zobowiązaniami istniejącymi, ale nie można ich dochodzić na drodze sądowej; możliwości zgłaszania informacji o zaległościach w spłacaniu podatków, opłat lokalnych, administracyjnych, sądowych czy zaległości w opłacaniu składek ZUS i KRUS oraz spełniania przez wierzycieli wymogów ustawowych przed przekazaniem informacji gospodarczej. W związku z tym Rada Ministrów wnosi o wstrzymanie prac nad poselskim projektem do czasu przedłożenia projektu rządowego.


Zobacz także