Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2287), przedłożone przez ministra gospodarki.


Rada Ministrów popierając ideę utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) podkreśla, że wybór optymalnego modelu organizacyjnego do zarządzania działalnością kosmiczną w Polsce trzeba postrzegać w kontekście roli, jaką tej działalności wyznacza rząd i parlament oraz stopnia zaawansowania rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

W poselskim projekcie, co szczególnie podkreśla rząd, nie przypisano Agencji wszystkich zadań państwa realizowanych obecnie w sferze technologii kosmicznych i satelitarnych, zwłaszcza w kontekście współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i Unią Europejską. Dlatego pod tym względem projekt wymaga uzupełnienia.

Rada Ministrów szczególnie podkreśla, że w projekcie nie określono skutków finansowych wejścia w życie planowanych regulacji, w tym zwłaszcza dla budżetu państwa. Z proponowanych przepisów wynika, że przychodami Agencji miałyby być m.in. dotacje celowe i podmiotowe, czyli środki z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich.

Dalszych wyjaśnień, zdaniem rządu, wymagają zwłaszcza przepisy dotyczące określenia składników majątkowych i niemajątkowych przyszłej Agencji przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony Narodowej. Konieczne jest też określenie zasad pokrywania kosztów wynagrodzenia i działalności prezesa POLSA przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Posłowie nie wskazali również od kiedy byłyby ponoszone koszty związane z utworzeniem POLSA, nie określili wysokości tych kosztów, nie przedstawili zakładanego budżetu rocznego przyszłej Agencji, w tym obejmującego składkę Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W opinii rządu, brak tych informacji uniemożliwia ocenę projektu pod względem finansowym.


Zobacz także