Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442)


W stanowisku rządu podkreślono, że wiele propozycji poselskich pokrywa się z rozwiązaniami zaproponowanymi w założeniach do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, które przygotował resort finansów. Dlatego rząd proponuje wstrzymanie prac nad projektem poselskim do momentu przekazania do Sejmu projektu rządowego.

Posłowie zaproponowali przepisy umożliwiające udzielanie przez banki, oddziały banków zagranicznych działających na polskim rynku oraz instytucje kredytowe i oddziały tych instytucji, prowadzących działalność transgranicznie, odwróconych kredytów hipotecznych. Kredyty te byłyby udzielane osobom fizycznym, bez względu na ich wiek, posiadającym określone prawo do nieruchomości. W projekcie poselskim przewidziano mechanizmy chroniące osoby, które skorzystają z odwróconego kredytu hipotecznego, m.in. możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni czy prawo do przedterminowej spłaty kredytu.

Pozytywnie należy ocenić zaproponowany przez posłów krąg podmiotów, które będą uprawnione do oferowania odwróconego kredytu hipotecznego. Są to podmioty podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz organów nadzorczych w macierzystych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dobrym rozwiązaniem jest również zastrzeżenie, by umowy kredytu były zawierane tylko w walucie polskiej. Rząd z aprobatą odnosi się również m.in. do propozycji zabezpieczających interesy kredytobiorców i instytucji kredytujących.


Zobacz także