Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd popiera poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Projekt poselski zakłada powołanie KAS w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czy chodzi o utworzenie administracji skonsolidowanej. KAS będzie podporządkowana ministrowi finansów.

Zadaniem KAS będzie ograniczenie skali oszustw podatkowych oraz zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych. Jej działanie umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozyskiwanych dochodów budżetowych. Dzięki niej zwiększy się efektywność i skuteczność kontroli wywiązywania się podatników ze zobowiązań podatkowych.

Zwiększy się też dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych i wzrośnie standard obsługi podatnika. KAS zapewni również szybką i rzetelną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych.

Ustawa o KAS, co do zasady, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.


Zobacz także