Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), przedłożone przez ministra finansów.

Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), przedłożone przez ministra finansów.


Rząd negatywnie ocenia proponowane rozwiązania. Jego zdaniem, cel wskazany w obywatelskiej propozycji (uzupełnienie emerytury, pochodzącej z części obowiązkowej systemu, o dodatkowe środki) został zrealizowany przez regulacje zawarte w ustawie z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych  (ustawa ta wprowadziła Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, jako dodatkową formę – obok istniejących – dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, co obowiązuje od początku 2012 r.).

Autorzy nowelizacji przede wszystkim proponują odliczenie od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeżeli środki te zostaną przeznaczone na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika. Według nich, odliczenie nie powinno przysługiwać osobom mającym indywidualne konta emerytalne. Wszystkie przedstawione propozycje – ich zdaniem – mają służyć poprawie sytuacji materialnej przyszłych emerytów, którzy będą pobierać świadczenia w nowym systemie.

Rząd uważa, że zaproponowana forma oszczędzania emerytalnego nie jest uzasadniona, stanowi bowiem odpowiednik obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.  regulacji stwarzającej  możliwość odliczenia od dochodu wpłat na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zasadniczo sprawa sprowadza się jednak do proponowanej kwoty odliczenia (12 tys. zł rocznie), której efektem – w przypadku przyjęcia obywatelskiej regulacji – byłoby dalsze zmniejszenie wpływów z podatku PIT, co byłoby nie bez znaczenia dla budżetu. Ponadto przewidywana wysokość odliczenia sprawiłaby, że w całości z tej ulgi mogłyby skorzystać osoby uzyskujące wysokie dochody.

Zdaniem rządu, brakuje także uzasadnienia dla propozycji wyłączenia z kręgu potencjalnych beneficjentów nowej ulgi osób oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE). Autorzy projektu nie podali argumentów przemawiających za wprowadzeniem takiego rozwiązania. Nie wskazali także skutków finansowych nowych rozwiązań dla budżetu państwa. Nie wyjaśnili, dlaczego proponują wejście ustawy w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, chociaż jest to odstępstwo od zasady, że akt obowiązuje po 14 dniach od daty publikacji. Projekt wymaga również dopracowania legislacyjnego.

Należy podkreślić, że rząd – w trosce o zwiększenie przyszłych emerytur – pracuje także nad wprowadzeniem do polskiego prawa instytucji tzw. odwróconego kredytu hipotecznego (to mechanizm, dzięki któremu instytucje kredytujące będą mogły udzielać kredytu w zamian za przejęcie prawa do nieruchomości, ale dopiero po śmierci beneficjenta).


Zobacz także