Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), przedłożony przez ministra środowiska

Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), przedłożony przez ministra środowiska


Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczy nowego sposobu podejmowania decyzji w sprawie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji. Dotychczas obowiązujący wymóg uzgodnienia projektów dotyczących parków narodowych proponuje się zastąpić koniecznością uzyskania opinii właściwych miejscowo organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz organizacji pozarządowych.

 Zdaniem rządu, propozycja zawarta w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy jest zasadna. Decyzje o określeniu lub zmianie granic parku narodowego powinny uwzględniać zarówno potrzeby ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Oznacza to, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje, które ich dotyczą.

W związku z proponowanym w projekcie terminem złożenia opinii (30 dni) rząd proponuje, by termin ten był liczony od dnia przedłożenia organom opiniującym proponowanych zmian.

W obywatelskim projekcie przewidziano ponadto zmiany dotyczące sposobu odwoływania dyrektorów parków narodowych. W tej kwestii rząd stoi na stanowisku zachowania dotychczas obowiązującego prawa i nie wyraża zgody na propozycje zawarte w druku sejmowym nr 23.

 


Zobacz także