Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), przedłożone przez ministra finansów.


Projekt obywatelski zakłada objęcie wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej takim samym systemem emerytalnym, jak dla pozostałych służb mundurowych (Policja, ABW, BOR, itd.). Zdaniem projektodawców rozwiązanie takie wynika z realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.

Rada Ministrów pozytywnie ocenia dążenia wnioskodawców do wypracowania rozwiązań legislacyjnych zmierzających do realizacji wyroku TK. Jednak w ocenie rządu, zakres uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy Służby Celnej proponowanych w obywatelskim projekcie ustawy jest zbyt daleko idący i wykracza poza zakres, wynikający z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też rząd proponuje, aby zgodnie z wyrokiem  TK, uprawnienia emerytalne na nowych zasadach otrzymali jedynie ci funkcjonariusze Służby Celnej, którzy wykonują zadania podobne do zadań Policji.

Zdaniem rządu, dla realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego niezbędne są kompleksowe przepisy mające na celu uregulowanie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej. Rząd proponuje zatem, aby prace nad obywatelskim projektem były kontynuowane, z tym, że niezbędne jest istotne przebudowanie projektowanej ustawy i uwzględnienie modelu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej, przedstawionego przez rząd.


Zobacz także