Stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270) przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270) przedłożone przez ministra sprawiedliwości.


Rząd opowiada się za kontynuacją prac legislacyjnych nad senackim projektem nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Senatorowie zaproponowali zmiany, które stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2011 r. Stwierdził on niezgodność art. 4 ust. 1 dekretu z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym z Konstytucją RP.  Przepis uznany za niekonstytucyjny zawiera definicję kosztów podróży służącą obliczaniu zwrotu wydatków dla świadków, biegłych i stron uczestniczących w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji, w wersji proponowanej przez senatorów, przewiduje uchylenie dekretu i zastąpienie niektórych regulacji rozwiązaniami zgodnymi z konstytucją. Przede wszystkim ujednolicony zostanie sposób zwracania kosztów podróży świadkom, biegłym i stronom uczestniczącym w postępowaniach: karnym, cywilnym i administracyjnym. Ponadto, wejście w życie nowelizacji K.p.k. oraz innych ustaw wypełni lukę prawną, jaka powstanie po uchyleniu dekretu. Nowe przepisy powinny też zagwarantować poszanowanie praw majątkowych świadków i innych osób,  uprawnionych do żądania zwrotu poniesionych kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Powinno to przyczynić się nie tylko do umocnienia zaufania tych osób do organów wymiaru sprawiedliwości, ale  także do większej sprawności prowadzonych przez nie postępowań.


Zobacz także