Stanowisko do poselskiego projektu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk nr 917), przedłożone przez ministra gospodarki

Rząd pozytywnie opiniuje propozycję dalszego przeznaczania środków z dotacji budżetowej na likwidację niezabytkowych części kopalni soli w Wieliczce i Bochni oraz utrzymanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych tych kopalń. Rząd popiera także przekazanie środków budżetowych dla Centralnej Pompowni „Bolko” na finansowanie działań związanych z odwadnianiem wyrobisk kopalnianych po zlikwidowanych zakładach górniczych wchodzących w skład nieistniejących Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”.


Na podstawie obowiązujących przepisów dotowanie kopalni soli ma być realizowane do końca 2013 r. Jednak ze względu na ograniczenia finansowo-techniczne i szczególne wymogi wykonywania prac w obydwu kopalniach nie będzie możliwe wykonanie wszystkich planowanych przedsięwzięć likwidacyjno-zabezpieczających w tym terminie. Oznacza to, że część prac musi być kontynuowana po 2013 r. Posłowie zaproponowali, aby finansowanie działań realizowanych w obiektach kopalni soli w Bochni było realizowane do końca 2017 r., a w przypadku Wieliczki - do końca 2020 r. Dla Centralnej Pompowni „Bolko” nie został wskazany termin zakończenia udzielania dotacji.

Zdaniem rządu, projektodawcy w uzasadnieniu do ustawy powinni przedstawić dotychczasowe efekty działań restrukturyzacyjnych oraz dokonać bilansu przeprowadzonych prac w obu kopalniach z uwzględnieniem poniesionych wydatków budżetowych. Uzasadnione wydaje się też uzupełnienie projektu o finansowanie z dotacji budżetowej prac w zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego – GUIDO (pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej w tym zakresie). Rozszerzenia o ten dodatkowy podmiot dokonano na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy. Ponadto rząd, z uwagi sytuację budżetu państwa, zaleca bardziej intensywne poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania i rozpoczęcie prac nad pozyskiwaniem środków samorządowych.

Polska ratyfikując Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zobowiązała się do ochrony kopalni soli w Wieliczce i Bochni - umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Zdaniem rządu, proponowane rozwiązania umożliwią nie tylko zachowanie tych zbytków dla przyszłych pokoleń, ale przede wszystkim usuną zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, związane z ruchem zakładu górniczego.


Zobacz także